PRAWNE

"Spółka" dla celów niniejszych warunków oznacza Royal Terberg Group B.V. z siedzibą w IJsselstein, Newtonstraat 2, Holandia, zarejestrowaną w izbie handlowej pod numerem: 30045546.

"Podmioty Powiązane" dla celów niniejszych warunków oznaczają w odniesieniu do Spółki, dowolną korporację lub podmiot gospodarczy kontrolowany przez Spółkę, kontrolujący lub będący pod wspólną kontrolą ze Spółką lub dowolną korporacją lub podmiotem gospodarczym, w którym Spółka lub którykolwiek z jej Podmiotów Powiązanych posiada mniejszościowy pakiet akcji, przy czym kontrola (bezpośrednio lub pośrednio) oznacza posiadanie ponad pięćdziesięciu procent (50%) akcji z prawem głosu lub udziałów takiej korporacji lub podmiotu gospodarczego, lub taki inny związek, który w rzeczywistości stanowi faktyczną kontrolę.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi pozostałymi zasadami:

  • Oświadczenie o ochronie prywatności
  • Polityka plików cookie

Niniejsze warunki (wraz z okresowymi zmianami) ("Warunki") regulują korzystanie ze strony internetowej Spółki i/lub stron internetowych jej podmiotów stowarzyszonych. Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z tej witryny.

Zastrzeżenie

Zawartość niniejszej strony internetowej została przygotowana w celu dostarczenia ogólnych informacji o Spółce i/lub jej Podmiotach Powiązanych. Spółka dołoży należytej staranności i umiejętności przy udostępnianiu strony internetowej. Spółka nie składa żadnych oświadczeń, obietnic ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do strony internetowej lub zawartych na niej informacji (w tym między innymi dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji (w tym informacji o towarach i usługach) zawartych na tej stronie). Spółka nie może zagwarantować całkowicie nieprzerwanego i niezawodnego dostępu do tej strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu strona internetowa (lub dowolna z jej funkcji lub treści) będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani zachęty do angażowania się w działalność inwestycyjną w związku z jakimikolwiek papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi emitowanymi przez Spółkę lub w jej imieniu, ani nie mają na celu zawarcia informacji, które będą stanowić podstawę lub na których można polegać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych w związku z nimi lub Spółką. W razie potrzeby należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą być traktowane jako wyznacznik przyszłych wyników.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo ani Spółka, ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki, straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania, polegania lub niemożności korzystania z niniejszej witryny internetowej lub zawartych w niej informacji (z wyjątkiem szkód wynikających ze śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Spółki).

Łącza

Niektóre łącza hipertekstowe na tej stronie internetowej prowadzą do stron internetowych, które nie znajdują się pod kontrolą Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych. Po aktywacji któregokolwiek z nich użytkownik opuszcza niniejszą witrynę internetową, a Spółka lub jej podmioty stowarzyszone nie mają kontroli i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do materiałów lub informacji zawartych w jakiejkolwiek witrynie internetowej, która nie znajduje się pod kontrolą Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych. W przypadku, gdy łącze hipertekstowe przekierowuje użytkownika na stronę internetową znajdującą się pod kontrolą Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych, zastosowanie mają warunki korzystania z tej strony internetowej.

Materiały stron trzecich

Możemy udostępniać użytkownikowi oprogramowanie lub materiały będące własnością lub obsługiwane przez spółki zewnętrzne ("Materiały podmiotów zewnętrznych"). Użytkownik może korzystać z Materiałów Osób Trzecich wyłącznie w celu, w jakim zostały one utworzone i udostępnione. Użytkownik nie może udostępniać Materiałów Stron Trzecich żadnym innym osobom.

Własność intelektualna

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały na tej stronie internetowej, w tym znaki towarowe, prawa autorskie, projekt, tekst, grafika, zdjęcia i prezentowane treści, stanowią własność intelektualną, która jest własnością, jest kontrolowana lub licencjonowana przez Spółkę lub jej podmioty stowarzyszone. Spółka i jej podmioty stowarzyszone dochodzą wszelkich praw do swojej własności intelektualnej. Użytkownik nie może korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, chyba że uzyska zgodę ich właściciela lub jest to dozwolone przez prawo. Kopiowanie, publikowanie, nadawanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie jakichkolwiek treści ze strony internetowej w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest surowo zabronione.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na podstawie jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego Spółki lub osoby trzeciej. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z praw autorskich Spółki.

Wszystkie nazwy marek, produktów i usług oraz tytuły użyte na tej stronie internetowej są znakami towarowymi i nazwami handlowymi ich odpowiednich właścicieli, w tym Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych. Spółka nie rości sobie praw własności ani nie jest powiązana z żadnymi znakami towarowymi stron trzecich pojawiającymi się na tej stronie internetowej. Takie znaki towarowe stron trzecich są używane wyłącznie w celu identyfikacji produktów i usług ich odpowiednich właścicieli, a z użycia tych znaków nie należy wnioskować o sponsorowaniu lub poparciu ze strony Spółki.

Zmiany

Spółka może wprowadzać zmiany w witrynie internetowej, w tym w niniejszych Warunkach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Należy regularnie sprawdzać tę stronę pod kątem aktualizacji. Użytkownik będzie prawnie związany zaktualizowanymi lub zmienionymi Warunkami od momentu pierwszego skorzystania ze strony internetowej po opublikowaniu na niej zmian.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Strony nieodwołalnie poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądu w Utrechcie w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub różnic wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych.

TWÓJ KINGLIFTER IDEALNIE DOPASOWANY DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA