VERKLARING BEVEILIGING EN AVG

Veiligheid van informatie en privacy behoren tot de belangrijkste assets van Terberg. Het is voor ons uitermate belangrijk dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw informatie en persoonsgegevens omgaan. Dat is alleen mogelijk als wij zorgvuldig en veilig werken, als onze interne procedures en beleidslijnen op orde zijn en onze collega's zorgvuldig met (bedrijfs)gegevens omgaan. Daar werken we continu aan.

Sinds 25 mei 2018 moet elke onderneming die persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie verwerkt, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In een wereld waarin de toepasselijke wetgeving voortdurend aan veranderingen onderhevig is, streven wij er continu naar dat onze oplossingen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarbij zullen wij zo nodig ook onze interne procedures en communicatie aanpassen, zodat we altijd aan de meest recente wet- en regelgeving voldoen.

Daarom willen wij u duidelijke en transparante informatie geven over de manier waarop Terberg Group B.V. en al haar dochterondernemingen, hierna Terberg Group, persoonsgegevens verwerken van prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.

Natuurlijk worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandeld en aan beveiligingsmaatregelen onderworpen.

Terberg Group houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat wij:

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

 • alleen de persoonsgegevens verzamelen die voor die doeleinden nodig zijn;

 • uw persoonsgegevens verwerken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en toestemming vragen in de gevallen waarin dat vereist is;

 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en ook eisen stellen aan partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om op uw verzoek uw persoonsgegevens in te zien, en ons te vragen deze te corrigeren of te wissen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Terberg Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Binnen het kader van haar overeenkomsten met zakenrelaties, verzamelt en verwerkt Terberg Group contactgegevens, zoals uw naam, functie, land, bedrijfs- en/of zakelijke interesses, zakelijk mobiel nummer en zakelijk e-mailadres:

 • Indien u een (potentiële) klant van ons bent, gebruiken we uw gegevens om u een offerte te sturen, om te kunnen vaststellen aan welke specificaties of vereisten een specifiek artikel of specifieke dienst moet voldoen, om goederen te kunnen leveren, of om werk voor u te kunnen verrichten, facturen te kunnen verstrekken en soepel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

 • Indien u een (mogelijke) leverancier of andere contractpartij bent, zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het sluiten en ondertekenen van de overeenkomst. Bij inkopen is dit nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of eisen een specifiek artikel of specifieke dienst naar onze mening moet voldoen, om u in staat te stellen een offerteaanvraag in te dienen of om een order bij u te plaatsen, om uw facturen te betalen en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 • Voor de interne analyse met het oog op verbetering van processen, de ontwikkeling van producten en diensten, en marktonderzoek.

 • Om relaties en medewerkers geïnformeerd te houden over onze (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via campagnes via social media en e-mail, waarbij Terberg Group probeert rekening te houden met accountvoorkeuren op basis van gekochte producten en/of diensten.

 • Indien u regelmatig bij ons bestelt en/of aan ons levert, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens opslaan en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en ontvangt u daartoe zo nodig een aanbod.
  Wij hebben een gerechtvaardigd belang in het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, namelijk het informeren over en promoten en verkopen van onze producten en diensten. Elke keer dat we u een reclamemail sturen, krijgt u de gelegenheid uw voorkeuren aan ons kenbaar te maken of u uit te schrijven voor verdere e-mails. Zie hiervoor de afmeldlink onder in elke mailing.

 • Indien u een eenmalige klant van ons bent, sturen wij u alleen reclameberichten indien u ons daarvoor vooraf toestemming hebt verleend.

U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u ons onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij bovengenoemde activiteiten niet kunnen verrichten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw informatie wordt uitsluitend door ons aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de levering van een met u of uw onderneming overeengekomen product of dienst. Om uw rechten te beschermen, sluiten we met deze derden (partners) een verwerkingsovereenkomst.

Gegevens website
Onze website bevat meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch met deze onderneming gedeeld, zodat wij kunnen bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze kennis om onze website voor onze bezoekers te optimaliseren.

Beveiliging
Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen, maakt Terberg Group gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau met betrekking tot de aard van de verwerking en van de te beschermen persoonsgegevens.

UW KINGLIFTER PERFECT AFGESTEMD OP UW TOEPASSING